گروه دویز The Ways
The Ways
Other name
Age
year

The Ways StatusComplate The Ways archive

The Ways Albums

04:20
3018
03:20
8590
03:33
7485
03:36
7224
03:41
7368
04:17
7355
04:17
7355
03:33
7485
04:06
6080
2:25
10247
03:20
8590
05:06
5250

The Ways Biography [edit]

یک گروه زیر زمینی که از قدیم باهم بودن.که با خوندن اهنگ قصه ی زیرزمین به همراهی یاس به شهرت فراوان رسیدند

 

More...