رسول نامداری Rasol Namdari
Rasol Namdari
Other name
Rasool Namdari
Age
year

Rasol Namdari StatusComplate Rasol Namdari archive
03:28
4487
03:29
5111
03:17
213
03:19
6080
03:39
354
4:30
4242
4:1
3660
4:44
5323
3:53
8201
03:19
6080
03:28
4487
4:44
5323
03:29
5111
4:30
4242
03:39
354
03:17
213

Rasol Namdari Biography [edit]

رسول نامداری از خوانندگات خوب و پرطرفدار استان کرمانشاه است که علاوه بر خوانندگی از قهرمانان پرورش اندام نیز می باشد و از کارهای مشهور او می توان بی کسیو قلیان رانامبرد

More...