مروارید Morvared
Morvared
Other name
Age
year

Morvared StatusComplate Morvared archive
03:26
18221
03:01
15165
02:54
22464
02:55
16911
03:38
19587
03:25
21322
03:26
18221
02:54
22464
03:01
15165
03:25
21322
04:13
20220

Morvared Biography [edit]

او در البوم همیشگی عرفان دو اهنگ با نام های نخواستم و دوباره داشته که هر دو انها کلیپ تصویری دارد.