مروارید Morvared
Morvared
Other name
Age
year

Morvared StatusComplate Morvared archive
03:26
19480
03:01
15758
02:54
22775
02:55
17050
03:38
19780
03:26
19480
02:54
22775
03:01
15758
03:25
21483
04:13
20349

Morvared Biography [edit]

او در البوم همیشگی عرفان دو اهنگ با نام های نخواستم و دوباره داشته که هر دو انها کلیپ تصویری دارد.