محسن لرستانی Mohsen Lorestani
Mohsen Lorestani
Other name
Age
year

Mohsen Lorestani StatusComplate Mohsen Lorestani archive
04:24
99366
05:32
43407
04:24
99366
06:10
49876

Mohsen Lorestani Biography [edit]

محسن لرستانی متولد استان کرمانشاه است و کار خود را از دهه هشتاد شروع کردن وبیشتر آهنگاش به زبان فارسی ،لکی و کردی کرمانشاهی است.

More...