اپیکور بند Epicure Band
Epicure Band
    Add tag
Other name
Mottafeghin
Age
year

Epicure Band StatusComplate Epicure Band archive

Epicure Band Albums

03:30
17166
04:03
28348
04:08
18985
04:34
24654
04:34
24654
03:39
27556
03:30
17166
04:03
28348

Epicure Band Biography [edit]

این گروه در may 2011 شروع به کار کرده است. گروه اپیکور شامل امیر و آرمان و حسین و آتنا است که در زمینهDubsteo و Rap مشغول اند .

More...