حضرت داریوش و اصلانی از آبان ماه 1389 همکاری با یکدیگر را شروع کردندو آلبوم دیوار را انتشار خواهند کرد.

در هفته آخر سال 3 کنسرت را اجرا خواهند کرد.


edit Show biography history