داریوش و اصلانی Daryush Va Aslany
Daryush Va Aslany
Other name
Age
year

Daryush Va Aslany StatusComplate Daryush Va Aslany archive
4:25
34327
4:25
34327

Daryush Va Aslany Biography [edit]

حضرت داریوش و اصلانی از آبان ماه 1389 همکاری با یکدیگر را شروع کردندو آلبوم دیوار را انتشار خواهند کرد.

در هفته آخر سال 3 کنسرت را اجرا خواهند کرد.

More...