علیرضا آذر Alireza Azar
Alireza Azar
Other name
Age
year

Alireza Azar StatusComplate Alireza Azar archive
Alireza Azar » Album {Singer} {Lyric}
17:01
10532
Alireza Azar » Dayereh {Singer} {Lyric}
18:07
10542
Alireza Azar » Bi Nami {Singer}
16:59
15320
03:39
25481
03:03
49045
03:39
25481
Amir Azimi » Dorahi {Lyric}
2:1
31308
Alireza Azar » Lahad {Singer}
18:23
13249
Alireza Azar » Bi Nami {Singer}
16:59
15320

Alireza Azar Biography [edit]

بیوگرافی کوتاهمن متولد اواخر دهه پنجاه و زاییده ء تهران دراندشت و شاعر کشم همانجا عاشقی کردم و عاشقانه نوشته ام هر چقدر شهر بزرگ تر شد برای من و خانواده ام جای کمتری داشت و حال حاشیه نشینم .. ولی در تهران زندگی میکنم هنوز . نفس هایم همانجا فرو میروند حتی اگر جای دیگری زیست کنم

More...